Resurser
- Hem
- Forum
- Sök i forum
- Ordlista
- Finn hantverkare
- Nyheter
- Om hustips
- Om cookies

Läsvärt
- Guider
- Sök i guider
- Webfrågan
- Länkar

Annonser
- Fyndmarknad
- Bilmarknad

Medlemmar
- Registrera dig
- Logga in

 


Att tänka på innan man köper hus

Att tänka på innan man köper husDenna artikel ligger mig varmt om hjärtat eftersom jag själv nyligen köpt hus.
Så om fler befinner sig i situationen att de ska köpa hus så finner ni här en hel del bra material att tänka på.
Vissa saker vet man nog om sedan tidigare men andra saker har man kanske inte tänkt på.


Kostnader vid köpet

-Kontantinsatsen bör vara 25 procent eller mer av köpesumman. Då slipper man dyra topplån.

-Lagfartskostnaden är 1,5 procent av husets försäljningspris (eller taxe­ringsvärde om detta är högre) plus en expeditions­avgift, 825 kronor (mars 2006).

-Nytt Pantbrev kan behövas om du ska låna mer än vad befintliga Pantbrev täcker. Det kan bli aktuellt när husets värde ökat sedan existerande Pantbrev togs ut. Pantbrev utfärdas av tingsrätten. Nytt Pantbrev kostar två procent av pantbrevsbeloppet plus en expeditionsavgift, 375 kronor (mars 2006). Om du ska belåna huset med ytterligare 200 000 kronor blir det alltså en kostnad på 4 000 kronor plus expeditionsavgiften 375 kronor.

-Uppläggningskostnad för nya bolån.

-Besiktnings-, flytt- och reparationskostnader.

-Ev kostnader för nya möbler etc.

Lite länkar på aktörer som man kan får Bolån/lånelöfte hos:
Kostnader för att bo i huset

Låneräntor och amorteringar på lånen.

Tomträttsavgäld om kommunen äger tomten.

Fastighetsskatt, som i de flesta fall är en procent av husets taxeringsvärde per år. För hus byggda 1994-1998 är skatten 0,5 procent och för senare byggda hus tas ingen fastighetsskatt ut i deklarationen för 2005.

Värme, vatten, el, sotning, sophämtning, villaförsäkring, årsavgift till eventu­ell samfällighet, underhåll, reparatio­ner med mera. Du får göra skatteavdrag för låneräntorna och tomträttsavgälden.
Säljarens skyldigheter

En privatperson som säljer sitt hus har en viktig skyldighet gentemot köparen: om det finns allvarliga fel på huset, som säljaren känner till, måste denna tala om det för köparen.


Mäklarens skyldigheter

Mäklaren som sköter försäljningen är skyldig att:

- ge en beskrivning av huset med uppgift om lån, räntor, driftkostnader, bostads- och tomtarea (yta) med mera. Tänk på att uppgifterna om drift­kostnader och area inte alltid stämmer! Broschyren "Så här mäter du din bostad" visar i text och bilder hur det går till att mäta arean. Den finns hos konsumentvägledarna och på nätet på följande adress "Så här mäter du din bostad" - http://www.sis.se/upload/632107901998187500.pdf

- tala om för dig att du är skyldig att undersöka huset eller låta en fackman göra det (vilket ofta är ett bättre alternativ om man inte själv har de nödvändiga sakkunskaperna).
Läs mer i denna guide: http://www.hustips.se/Showartikel.asp?id=248&sprakkod=SV

- tala om för säljaren att denna ska ge köparen korrekta uppgifter om huset.

- göra en kostnadskalkyl för hur mycket det kommer att kosta just dig och din familj att bo i huset.

- Göra klart för båda parter att enbart skrifligt avtal är giltigt ("bindande") vid köp av hus (egnahem)


Skriv in muntliga löften

Får du muntliga löften vid visningen av en Fastighet, se till att de kommer med i kö­pekontraktet, om du skulle bestämma dig för att köpa huset. Anlitar du eller säljaren en mäklare, kontrollera först att han eller hon är registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden, bland annat för att han då har ansvarsförsäkring.


Ekonomisk skada

Om du anser att mäklaren inte uppfyllt sina skyldigheter och därigenom vållat dig ekonomisk skada, kan du begära ersättning via mäklarens ansvarsförsäkring.
Blir ni inte överens om ersättningen bör du vända dig till konsumentvägledaren i din kommun som kan hjälpa till att lösa tvisten genom medling. Lyckas inte detta kan du istället anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.


Annat mäklarfel

Om du anser att en mäklare begått något annat fel, det vill säga något som inte skadat dig ekonomiskt, kan du anmäla detta till Fastighetsmäklarnämnden - se nedan. Nämnden kan ge mäklaren en varning eller, om det gäller allvarliga fel, avregistrera mäklaren.
En mäklares ansvar är personligt. Anmälan till ARN eller Fastighetsmäklarnämnden ska därför alltid riktas mot honom/henne och inte mot mäklarföretaget.


Kontrollera så mycket som möjligt!

Kontrollera mäklarens uppgifter. Hör också med kommunen hur stadsplanen ser ut för området och om hus i området radonmätts. Tings­rätten vet om det finns Servitut för fastigheten, det kan till exempel gälla att någon annan har rätt att hämta vatten från fastigheten.Anlita besiktningsförrättare

Du kan inte få ersättning i efterhand för fel som du förbisett och borde ha upptäckt vid en noggrann besiktning. Anlita därför en besiktningsförrättare som gör en så kallad jordabalksbesiktning.
Utöver detta kan du behöva anlita ytterligare personer för kompletterande undersökningar.
I de allra flesta fall är din undersökningsplikt nämligen större än vad som omfattas av en jordabalksbesiktning. Husets skick och omständighe­terna vid köpet bestämmer. Till exempel är undersökningsplikten mer omfattande för äldre hus.

Kontrollera vad som ingår
Läs noga igenom uppdragsavtalet om vad besiktningsförrättaren åtar sig att undersöka och vad som ligger utanför åtagandet.
Undersökningsplikten står i Jordabalken, kapitel 4, 19 § i lagboken. Den läg­ger stort ansvar på köparen som måste kontrollera både själva huset och till exempel elinstal­lationer och skorsten. Det kan behörig elinstallatör och skorstensfejare på orten göra.

Hitta besiktningsförrättare mm
Förteckningar över besiktningsförrättare finns hos Svenska byggingenjörers riksförbund, SBR, och hos Handelskamrarna. Behörig elinstallatör hittar via Elektriska installatörsorganisationen Eios.

Fel i besiktning
Även besiktningsmän gör ibland fel, och det kan då bli tvist om ersätt­ningsfrågan. Sådana ärenden prövas av Allmänna reklamationsnämnden, ARN, se


Se upp för "varudeklarerat" och liknande

Det har blivit allt vanligare att mäklare använder begrepp som "varudeklarerat", "besiktigat" och liknande i sina husannonser. Det innebär att säljaren låtit göra någon slags undersökning av huset.
Men låt dig inte invaggas i falsk trygghet. Du har fortfarande kvar din undersökningsplikt. Mäklaren är också skyldig att informera dig om detta så att du själv kan anlita en eller flera sakkunniga personer som besiktar huset åt dig.


Försäkringar mot fel

Om huset är försäkrat mot fel, bör du titta på villkoren, så att du vet vilka fel som täcks av försäkringen, vilka som faller utanför, hur lång tid efter köpet man kan klaga på ett fel, hur hög självrisken är med mera.

Ökad undersökningsplikt
Om säljaren tecknat så kallad överlåtelseförsäkring och du fått ta del av besiktningsutlåtandet kan vissa anmärkningar och andra uppgifter innebära att du bör göra en grundligare undersökning än vad som vanligen ligger i undersökningsplikten.


Värdering kan vara bra

En sakkunnig, oberoende värdering av huset kan vara bra för både säljare och köpare. Banker brukar kunna tipsa om värderare, likaså Samfundet för fastighetsekonomi.


Klagomål

Dolda fel som köparen inte kunnat upptäcka ens vid en noggrann besiktning kan säl­jaren bli ansvarig för i efterhand (så länge det inte finns en korrekt friskrivningsklausul i köpekontraktet).
Det går att klaga upp till tio år efter köpet, men köparen måste göra det så snart felet upptäcks. Felet måste ha funnits vid köpet och kunna betecknas som oväntat.
Köparen kan få skadan reparerad på säl­jarens bekostnad genom avdrag på köpesumman eller kontant ersättning. Om säljare och köpare inte kommer överens kan köparen gå vidare till domstol.Ta råd av advokat

Tvister om fel i fastighe­ter är ofta komplicerade. Ta gärna kontakt med en advokat för ett rådgivningssam­tal, speciellt om det är kostsamt att rätta till felet.


Hävning av köp

Om det dolda felet är så allvarligt att du vill häva köpet, det vill säga låta det gå tillbaka, kan du göra det genom att stämma säljaren vid tingsrätt inom ett år. Har säljaren uppen­barligen "handlat svikligt", det vill säga lurat dig, kan du stämma säljaren även efter mer än ett år.Resurser för mer information

Vill du veta mer?
Rådgivning om frågor som rör husköp kan du få hos:

Kommunal konsumentvägledning, www.konsumentvagledare.konsumentverket.se

Konsumenternas försäkringsbyrå (om villaförsäkringar), telefon 08-22 58 00, (telefontid 09-12), www.konsumenternasforsakringsbyra.se

Konsumenternas bankbyrå (om lån), telefon: 08-24 30 85, (telefontid 09-12) www.konsumentbankbyran.se

Statens strålskyddsinstitut (om radon), telefon: 08-729 71 00, www.ssi.se/radon/byggahus.html

Villaägarna, telefon: 08-626 01 00, www.villariks.se

"Bra att veta om fastighetsmäklaren och fastighetens skick"
Fastighetsmäklarnämndens faktablad hittar du på nämndens webbplats på sidan "Faktablad"- http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.asp?faktablad.htm


Jordabalksbesiktning
För förteckningar över besiktningsförrättare vänd dig till:

Svenska Byggingenjörers Riksförbund, telefon 08-462 17 90, www.bygging.se
Handelskamrarna, telefon 08-555 100 00, www.cci.se
Sitac, telefon 0455- 33 63 00, www.sitac.se, se "Personcertifiering"

Kompletterande undersökningar
Behörig elinstallatör hittar du på Elektriska installatörsorganisationens, Eios, webbplats:
Eio/sök elinstallatör - http://www.eio.se/Default.asp?PN=25703

Värderare

Samfundet för fastighetsekonomi auktoriserar värderare. En förteckning över dessa, information om "god värderarsed" med mera finns på organisatinens webbplats: www.samfundet.se.

Lästips

"Köpa hus", tredje reviderade utgåvan från 2004, går att köpa hos Svensk Byggtjänst, telefon 08-457 10 00, och deras webbplats www.byggbokhandeln.com.

Webbplatsen "Köpa-hus.se", som drivs av författaren till den nyss nämnda boken "Köpa hus", Åsa Holstein, se www.kopa-hus.se

Föreningssparbankens skrifter "Bankboken", från sid 97, samt "Jag önskar mig ett nytt hem" från sid 8. Ytterligare information finns på webbplatsen www.fastighetsbyran.se.
"Huset du äger", ICA-Förlaget, 1999, tel 021-19 40 00, www.forlaget.ica.se.

Tvister

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, 08-555 017 01 (telefontid 10-12), www.arn.se.

Klagomål

Fastighetsmäklarnämnden, tel 08-555 524 60 (telefontid 9-11), www.fastighetsmaklarnamnden.se.

För råd eller annan hjälp i konsument- eller hushållsekonomiska frågor, vänd dig till konsumentvägledaren eller budget- och skuldrådgivaren i din kommun. http://www.konsumentvagledare.konsumentverket.se/

Källa KonsumentverketHustips.se kan ej hållas ansvarig, på något sätt, för fel eller förlust som uppstår i samband med www.Hustips.se.nu, varken direkt eller indirekt.
Hustips.se ansvarar ej och kan inte hållas ansvarig för felaktigheter i text, för vilseledande information, felaktig information och eller fel i databaser.
Hustips.se ansvarar ej och kan inte hållas ansvarig för felaktig användande eller missbruk av funktioner och tjänster på Hustips.se, varken från besökare eller medlemmar, oavsett händelsens form eller typ av missbruk. 

Logga in på Hustips
Användarnamn
Lösenord
Glömt ditt lösenord?
Inte medlem => Bli medlem

Sök i guiderna


Webfråga
När målade du om huset senast?

>10 år sedan
5-10 år sedan
2-5 år sedan
<2 år sedan
Vet ej© Hustips 2007